Avís Legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), Elisenda Miquel Solsona (d'ara endavant, “Genea Salut Integrativa”), Responsable d'aquesta web, posa a la disposició dels Usuaris la present informació, per a definir les seves Condicions d'Ús.
Addicionalment als continguts aquí exposats, els aspectes específics relacionats amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris d'aquesta web es desenvolupen en les pàgines de Política de Privacitat i Política de Cookies.

IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

• Denominació Social: Elisenda Miquel Solsona
• Nom Comercial: Genea Salut Integrativa
• CIF / NIF / NIE: 47691243F
• Domicili Social: Rambla Nova 62 1r1a 43004 Tarragona
• Activitat: Homeopatia, Psiconeuroimmunologia, Psicologia i Gestalt.
• Telèfon: 977 910 377
• email: info@genea.cat
• Formulari de contacte: https://genea.cat/ca#contactar
• Nom de Domini: https://genea.cat/ca
• Registre de Tractaments conforme al RGPD: Clients/Proveïdors, Historials Clínics, Atenció Farmaceutica i Usuaris Web.

FINALITAT DE LA WEB

La web de Genea Salut Integrativa té la finalitat d'informar clients i potencials clients dels seus productes i/o serveis, dades de contacte, ubicació, etc. A més, si escau, també tindrà la finalitat de divulgar informació relacionada amb el sector d'activitat del Responsable.

MARC NOMATIU

L'activitat d'aquesta web es troba subjecta al marc legal espanyol i europeu, concretament a les següents normes:
• Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, que regula el tractament de dades personals als països de la Unió Europea.
• Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre protecció de dades i drets digitals (LOPD i GDD), normes d'àmbit regional (aplicables a Espanya), i que defineixen i amplien molts dels conceptes i drets presents en el RGPD.
• Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), norma que afecta a aquelles webs que, d'alguna forma, realitzin activitats econòmiques mitjançant mitjans electrònics, com és el cas d'aquesta web.

CONDICIONS D'ÚS I RESPONSABILITATS

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'Usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les condicions aquí disposades, així com a qualssevol una altra disposició legal que fos aplicable. “Genea Salut Integrativa” no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis o a tercers, produïts per l'ús d'aquest lloc web per part de l'Usuari.
“Genea Salut Integrativa” proporciona l'accés a articles, informacions, serveis i dades de la seva propietat o de tercers, elaborats amb finalitats merament informatius o divulgatius, que poden no reflectir l'estat actual de la legislació o la jurisprudència, i que es refereixen a situacions generals, per la qual cosa el seu contingut no ha de ser aplicat necessàriament per l'Usuari a casos concrets. El contingut d'aquesta web, per tant, no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu d'assessorament legal.
“Genea Salut Integrativa” es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en la web, en qualsevol moment i sense previ avís, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels Usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació en el present lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament de manera ininterrompuda. No obstant això, “Genea Salut Integrativa” no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, falta de disponibilitat puntual (per exemple, caigudes del servidor, o manteniment del mateix) o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés temporal a la pàgina web. D'igual forma, “Genea Salut Integrativa” no pot garantir el funcionament ininterromput o totalment lliure d'errors d'aquesta web, ni es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per tercers generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
L'Usuari es compromet a no utilitzar aquesta web ni, si és el cas, els serveis o productes oferts en aquesta, per a la realització d'activitats contràries a la llei, a l'ordre públic o a aquestes condicions d'ús. Per tant, “Genea Salut Integrativa” no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat´s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts. No obstant això, i en compliment del que es disposa en l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, “Genea Salut Integrativa” es posa a la disposició de tots els Usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers, o la moral i l'ordre públic. En cas que un Usuari consideri que existeix en la web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata al nostre personal.
“Genea Salut Integrativa” es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la web sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin les nostres Condicions d'Ús.

PROPIETAT INTELECTUAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de “Genea Salut Integrativa” o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.
Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial (articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual), així com inscrits en els registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit d'aquest. “Genea Salut Integrativa” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions, així com per la deguda utilització dels continguts presentats en les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'Usuari.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a “Genea Salut Integrativa” i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, “Genea Salut Integrativa” compta amb l'autorització expressa i prèvia per part d'aquests. “Genea Salut Integrativa” reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o cap responsabilitat del Responsable sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d'aquest.

ENLLAÇOS DE TERCERS

“Genea Salut Integrativa” pot posar a la disposició de l'Usuari enllaços o altres elements que permeten l'accés cap a altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i/o serveis d'aquestes pàgines enllaçades, ni assumim cap mena de responsabilitat sobre aquestes, ni sobre la informació continguda en elles, ni la seva veracitat o licitud, ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se.
En tot cas, “Genea Salut Integrativa” manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Responsable i Usuari es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, a la qual se sotmeten expressament totes dues parts. L'idioma de redacció i interpretació d'aquest avís legal és l'espanyol. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, “Genea Salut Integrativa” i Usuari acorden sotmetre's als Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari.

Icon For Arrow-up